Дом отдыха Винтерберг Аренда Германия | Вакантиехуис*** ин Wинтерберг маx. 4 Персонс

Вакантиехуис*** ин Wинтерберг маx. 4 Персонс 

ID: BN1163323/701596
#ДомОтдыха #Аренда #Винтерберг #СеверныйРейнВестфалия #Срв #RegierungsbezirkАрнсберг #Хохзауэрландкрайс #Германия
Дом отдыха Винтерберг Аренда Германия
Дом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Балконyes,балкон
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,сауна Сауна
Описание
365 даген пер jаар вакантие, зондер дат хет гаат вервелен. Зовеел аттраcтиес зиjн ер ин де ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.
Хет воорjаар, зомер, херфст ен wинтер алле сеизоенен ен wеертйпес доен мее. Снееуwканоннен зорген воор волдоенде снееуw ен алс хет регент кунт у зиcх вермакен ин хет субтрописcх зwембад, де Wеллнесс, wинкелен, оф еен биерлокаал безоекен.

Ван деcембер тот маарт белеефт у де гроотсте снееуwпрет ин Wинтерспорт Арена Сауерланд.
Ер зиjн 8 снееуwзекере скигебиеден (мет 150 лифтен, 300 хеcтаре пистес; 500 км лоипенетwерк; 400 снееуwмаcхинес; 74 скилифтен; 96 скиафдалинген; 9 роделлифтен ен 40 роделбанен; 60 скихуттен; дисcотхекен, барс ен cафéс)

Комт у воор еен wеекенд, мидwеек, wеек оф лангер? Елке даг ис ер иетс ниеуwс те онтдеккен.

Wанделроутес, фиетсроутес, скипистес, роделбанен, бикепарк, белевингсберг Каппе, Кахлер Асте ен алле андере мооие индруккен оф онтспанненде аcтивитеитен зиjн бесcхикбаар.
Ин Сауерланд стаат тхуис евен ‘уит’ ен иедереен ис тевреден wант ер ис воор елк wат wилс.

Хет гезамелиjке зwембад кан гратис гебруик ван гемаакт wорден ен де сауна.
положение
#Хохзауэрландкрайс #RegierungsbezirkАрнсберг
Вакантиепарк
Аcтие ен руст гаан ин Хоcхсауерланд ханд ин ханд ен лаат иедереен мет волле теуген гениетен. Оф хет ну гаат ом скиëн, сноwбоарден, ланглауфен, моунтаинбикен, wиелреннен, роделен, бобслееëн, параглиден, голвен, нордиc wалкинг, де стилте ван еен wанделинг оф де онтспаннинг ин де Wеллнесс. Ин Wинтерберг виндт у еен перфеcте cомбинатие ван беwегинг, плезиер ен авонтуур.

Доор jаренланге ерваринг хеефт дит гебиед еен хоогwаардиг воорзиенингеннивеау ен ис киндвриенделиjк. Гезиннен, авонтуриерс, wанделаарс, wинтерспортерс ен рустзоекерс, jе виндт зе аллемаал ин ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.

Оок аан де инwендиге менс ис ер гедаcхт. Ер зиjн гезеллиге хуттен ен пубс wаар менигеен еен гезеллиге Апрèс спорт (о.а. Апрèс ски) белеефт. Ин хет cентрум ис ер волоп кеус ом ван де локале ен интернатёнале кооккунст те гениетен.

Хет Сауерланд ис оок wел бекенд алс хет ланд ван де "дуизенд берген" данкзиj хаар хоге топпен, диепе дален, ривиертjес, кронкелwеггетjес, глооиенде wеиланден, уитгестректе боссен ен гезеллиге сфеерволле дорпjес. Хет Сауерланд ис зондер ениге тwиjфел ééн ван де мооисте, афwисселенде натуургебиеден ван Дуитсланд. Wанделен ис могелиjк оп елке моеилиjкхеидграад ен cондитие данкзиj хет уитгебреиде еен wанделwегеннет ван хондерден километерс, доор де афwисселенде натуур мет праcхтиге вергезиcхтен. Де стад Wинтерберг мет cа. 4500 инwонерс ис воорал бекенд ом де онгекенде wинтерспортмогелиjкхеден зо диcхт биj де Недерландсе гренс. Маар хет хеле jаар доор ис ер веел меер те белевен зоалс: моунтаинбикен, абсеилен, зwеефвлиеген, голфен оф мидгетголфен. Де омгевинг хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан cултуур, арcхитеcтуур ен хисторисcхе монументен. Оок диверсе натуурпаркен ен wилдпаркен лигген воор у клаар ом онтдект те wорден. Ин де омгевинг зиjн веел могелиjкхеден воор киндерен. Зо ис ер хет Петер Пан претпарк Ниммерланд, де Мäусеwег мет аллерлеи онтдеккинген ин хет бос ен де уиткиjкторен оп де Кахлер Астен. Воор де гротере киндерен зиjн ер еен клим парcоурс, зомерроделбаан ен еен бунгее. Wаннеер хет еен дагjе миндер моои wеер ис кунт у еен безоек бренген аан еен ван де зwембаден ин де омгевинг, мет глиjбанен ен веел wатерпрет.
разделение
Surface area: 55
арматура
<стронг>Маx. аантал персонен: 4 
Аантал слаапкамерс:  2
Аантал бадкамерс: 1
Оппервлакте: 55 м2

</стронг><стронг>Бесcхриjвинг</стронг>
<п>Еен 55м2 гроот аппартемент оп де 4е етаге. Еен гемоеделиjке, гроте зитхоек  воор 4 персонен. Ер ис воор де клеинтjес еен киндерстоел аанwезиг. Де cомплеет ингериcхте кеукен мет ваатwассер, коффиеаппараат, wатеркокер, тоастер, cомби-магнетрон, коокплаат ен ис ван алле cомфорт воорзиен. Ер ис еен слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед, ин де хал биj бинненкомст ис еен тwеепесоонсбед. Вануит де хал бетреедт у де бадкамер. Гратис Wифи ен Нетфлиx с аанwезиг.</п>
<п><стронг>Cомплеx</стронг></п>
Хет cомплеx лигт диреcт биj де инганг ван хет скигебиед ен де wанделроутес. Хет аппартемент ис оп де 4е етаге те винден, деелс береикбаар мет лифт, деелс мет траппен.  Ер ис еен паркеерплаатс аанwезиг. Оп хет дак ис еен гроот дактеррас, wаар у кунт ббq-ен ен зоннен. Еен инпандиг зwембад ен сауна ис аанwезиг ен кунт у гратис гебруикен. Теген беталинг кунт у гебруик макен ван еен зоннебанк, wасмаcхине ен дрогер.

<п><стронг>Омгевинг</стронг></п>
Де аccоммодатие лигт диcхтбиj хет скигебиед ен оп енкеле лоопминутен ван де Ерлебнисберг Каппе мет де боббаан, хет бикепарк, де зомерроделбаан ен хет климбос. Хет cентрум ван Wинтерберг ис воорзиен ван веле wинкелс, боетиекjес, рестаурантс, cафе’с ен супермарктен éн оп енкеле минутен лопен береикбаар. Ин де диреcте омгевинг ван Wинтерберг ис еен гроот аанбод ван вриjетиjдсаcтивитеитен.

Сурфаcе ареа: 55

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
<див>Биj соммиге ван онзе аccоммодатиес кунт у гебруик макен ван хет (гезаменлиjке) зwембад оф ис ер еен зwембад ин де омгевинг. Ин вербанд мет де енергиемаатрегелен ин Дуитсланд зиjн де зwембаден тот надер ордер хелаас ниет верwармд. Евентуеле аанwезиге сауна’с wеркен ног зоалс гебруикелиjк. Онзе еxcусес воор хет евентуеле онгемак.</див>
Wиj враген ом еен борг ван € 100,- мидделс еен СЕПА-формулиер. Дит wордт у воораф тоегестуурд ен леверт у ингевулд биj инcхеcк ин. Мет хет СЕПА-формулиер геефт у онс маcхтигинг ом тот € 100,- аф те боекен, индиен ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс веррекенд wордт, вервалт аутоматисcхе хет СЕПА-формулиер.

Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.

Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен зиет у теруг оп уw ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.

Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир хуурт у оп аанврааг апарт.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...