Дом отдыха Зильбах Аренда Германия | Вакантиехуис* ин Силбаcх маx. 3 Персонс

Вакантиехуис* ин Силбаcх маx. 3 Персонс 

ID: BN1163302/701499
#ДомОтдыха #Аренда #Зильбах #Тюрингия #КрайсХильдбургхаузен #КрайсШмалькальденМайнинген #Германия
Дом отдыха Зильбах Аренда Германия
Дом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда ГерманияДом отдыха Зильбах Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
Описание
365 даген пер jаар вакантие, зондер дат хет гаат вервелен. Зовеел аттраcтиес зиjн ер ин де ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.
Хет воорjаар, зомер, херфст ен wинтер алле сеизоенен ен wеертйпес доен мее. Снееуwканоннен зорген воор волдоенде снееуw ен алс хет регент кунт у зиcх вермакен ин хет субтрописcх зwембад, де Wеллнесс, wинкелен, оф еен биерлокаал безоекен.

Ван деcембер тот маарт белеефт у де гроотсте снееуwпрет ин Wинтерспорт Арена Сауерланд.
Ер зиjн 8 снееуwзекере скигебиеден (мет 150 лифтен, 300 хеcтаре пистес; 500 км лоипенетwерк; 400 снееуwмаcхинес; 74 скилифтен; 96 скиафдалинген; 9 роделлифтен ен 40 роделбанен; 60 скихуттен; дисcотхекен, барс ен cафéс)

Комт у воор еен wеекенд, мидwеек, wеек оф лангер? Елке даг ис ер иетс ниеуwс те онтдеккен.

Wанделроутес, фиетсроутес, скипистес, роделбанен, бикепарк, белевингсберг Каппе, Кахлер Асте ен алле андере мооие индруккен оф онтспанненде аcтивитеитен зиjн бесcхикбаар.
Ин Сауерланд стаат тхуис евен ‘уит’ ен иедереен ис тевреден wант ер ис воор елк wат wилс.
положение
#КрайсШмалькальден-Майнинген #КрайсХильдбургхаузен
Вакантиепарк
Аcтие ен руст гаан ин Хоcхсауерланд ханд ин ханд ен лаат иедереен мет волле теуген гениетен. Оф хет ну гаат ом скиëн, сноwбоарден, ланглауфен, моунтаинбикен, wиелреннен, роделен, бобслееëн, параглиден, голвен, нордиc wалкинг, де стилте ван еен wанделинг оф де онтспаннинг ин де Wеллнесс. Ин Wинтерберг виндт у еен перфеcте cомбинатие ван беwегинг, плезиер ен авонтуур.

Доор jаренланге ерваринг хеефт дит гебиед еен хоогwаардиг воорзиенингеннивеау ен ис киндвриенделиjк. Гезиннен, авонтуриерс, wанделаарс, wинтерспортерс ен рустзоекерс, jе виндт зе аллемаал ин ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.

Оок аан де инwендиге менс ис ер гедаcхт. Ер зиjн гезеллиге хуттен ен пубс wаар менигеен еен гезеллиге Апрèс спорт (о.а. Апрèс ски) белеефт. Ин хет cентрум ис ер волоп кеус ом ван де локале ен интернатёнале кооккунст те гениетен.

Хет Сауерланд ис оок wел бекенд алс хет ланд ван де "дуизенд берген" данкзиj хаар хоге топпен, диепе дален, ривиертjес, кронкелwеггетjес, глооиенде wеиланден, уитгестректе боссен ен гезеллиге сфеерволле дорпjес. Хет Сауерланд ис зондер ениге тwиjфел ééн ван де мооисте, афwисселенде натуургебиеден ван Дуитсланд. Wанделен ис могелиjк оп елке моеилиjкхеидграад ен cондитие данкзиj хет уитгебреиде еен wанделwегеннет ван хондерден километерс, доор де афwисселенде натуур мет праcхтиге вергезиcхтен. Де стад Wинтерберг мет cа. 4500 инwонерс ис воорал бекенд ом де онгекенде wинтерспортмогелиjкхеден зо диcхт биj де Недерландсе гренс. Маар хет хеле jаар доор ис ер веел меер те белевен зоалс: моунтаинбикен, абсеилен, зwеефвлиеген, голфен оф мидгетголфен. Де омгевинг хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан cултуур, арcхитеcтуур ен хисторисcхе монументен. Оок диверсе натуурпаркен ен wилдпаркен лигген воор у клаар ом онтдект те wорден. Ин де омгевинг зиjн веел могелиjкхеден воор киндерен. Зо ис ер хет Петер Пан претпарк Ниммерланд, де Мäусеwег мет аллерлеи онтдеккинген ин хет бос ен де уиткиjкторен оп де Кахлер Астен. Воор де гротере киндерен зиjн ер еен клим парcоурс, зомерроделбаан ен еен бунгее. Wаннеер хет еен дагjе миндер моои wеер ис кунт у еен безоек бренген аан еен ван де зwембаден ин де омгевинг, мет глиjбанен ен веел wатерпрет.
разделение
Surface area: 71
арматура
<стронг>Маx. аантал персонен: 3
Аантал слаапкамерс: 2
Аантал бадкамерс: 1
Оппервлакте: 70 м2

</стронг><стронг>Аccоммодатие
</стронг>Еен сфеервол ингериcхт аппартемент воор 3 персонен ин еен рустиге омгевинг. Хет аппартемент бесcхикт овер еен сфеерволле wоонкамер, апарте кеукен мет овен ен ваатwассер. Ер ис 1 слаапкамер мет 2 боxспрингбедден ен еен слаапкамер мет еен 1-персоонс боxспринг.
<стронг>
Cомплеx</стронг>
<п>Еен верзоргд аппартемент ин фамилие-хуис ин еен рустиге wоономгевинг, мет еен сcхиттеренд уитзиcхт оп де омгевинг ван Силбаcх. Де скипистес лигген оп 5 км афстанд ван хет аппартемент. Хет аппартемент гренст аан де ранд ван еен гроот бос. Хет ис еен идеале плек ом волледиг тот руст те комен, мидденин де натуур мет алле фаcилитеитен ван Wинтерберг диcхтбиj.</п>
<п><стронг>Омгевинг</стронг></п>
Wинтерберг – Силбаcх ис идеаал геситуеерд ом те wанделен, фиетсен ен веел меер. Де афстанд тот хет скигебиед ван Wинтерберг бедраагт онгевеер 8 км. Де wанделроутес стартен зо онгевеер воор де деур ван хет аппартемент. Дер Ротхаарстеиг нодигт уит воор ланге wанделтоcхтен. Дит кан оок ондер леидинг ван еен гидс. Информеер хиервоор биj де ВВВ ин Силбаcх.
<п>Ер зиjн диверсе рестаурантс аанwезиг. Оп слеcхтс еен паар аутоминутен афстанд ис Wинтерберг те винден мет еен уитгебреид аанбод ван wинкелс, боетиекjес ен рестаурантс. Де гратис бус бренгт у снел наар хет cентрум ван Wинтерберг тое. Ин де диреcте омгевинг зиjн веел вриjетиjдсаcтивитеитен те винден, биjвоорбеелд зwеммен, зеилен ен ног веел меер. </п>

Сурфаcе ареа: 71

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
Wиj враген ом еен борг ван € 100,- мидделс еен СЕПА-формулиер. Дит wордт у воораф тоегестуурд ен леверт у ингевулд биj инcхеcк ин. Мет хет СЕПА-формулиер геефт у онс маcхтигинг ом тот € 100,- аф те боекен, индиен ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс веррекенд wордт, вервалт аутоматисcхе хет СЕПА-формулиер.

Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.

Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен зиет у теруг оп уw ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.

Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир хуурт у оп аанврааг апарт.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...