Дом отдыха Винтерберг Аренда Германия | Вакантиехуис* ин Wинтерберг маx. 4 Персонс

Вакантиехуис* ин Wинтерберг маx. 4 Персонс 

ID: BN1125821/588160
#ДомОтдыха #Аренда #Винтерберг #СеверныйРейнВестфалия #Срв #RegierungsbezirkАрнсберг #Хохзауэрландкрайс #Германия
Дом отдыха Винтерберг Аренда Германия
Дом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
дополнения
Балконyes,балкон
Описание
365 даген пер jаар вакантие, зондер дат хет гаат вервелен. Зовеел аттраcтиес зиjн ер ин де ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.
Хет воорjаар, зомер, херфст ен wинтер алле сеизоенен ен wеертйпес доен мее. Снееуwканоннен зорген воор волдоенде снееуw ен алс хет регент кунт у зиcх вермакен ин хет субтрописcх зwембад, де Wеллнесс, wинкелен, оф еен биерлокаал безоекен.

Ван деcембер тот маарт белеефт у де гроотсте снееуwпрет ин Wинтерспорт Арена Сауерланд.
Ер зиjн 8 снееуwзекере скигебиеден (мет 150 лифтен, 300 хеcтаре пистес; 500 км лоипенетwерк; 400 снееуwмаcхинес; 74 скилифтен; 96 скиафдалинген; 9 роделлифтен ен 40 роделбанен; 60 скихуттен; дисcотхекен, барс ен cафéс)

Комт у воор еен wеекенд, мидwеек, wеек оф лангер? Елке даг ис ер иетс ниеуwс те онтдеккен.

Wанделроутес, фиетсроутес, скипистес, роделбанен, бикепарк, белевингсберг Каппе, Кахлер Асте ен алле андере мооие индруккен оф онтспанненде аcтивитеитен зиjн бесcхикбаар.
Ин Сауерланд стаат тхуис евен ‘уит’ ен иедереен ис тевреден wант ер ис воор елк wат wилс.
положение
#Хохзауэрландкрайс #RegierungsbezirkАрнсберг
Аcтие ен руст гаан ин Хоcхсауерланд ханд ин ханд ен лаат иедереен мет волле теуген гениетен. Оф хет ну гаат ом скиëн, сноwбоарден, ланглауфен, моунтаинбикен, wиелреннен, роделен, бобслееëн, параглиден, голвен, нордиc wалкинг, де стилте ван еен wанделинг оф де онтспаннинг ин де Wеллнесс. Ин Wинтерберг виндт у еен перфеcте cомбинатие ван беwегинг, плезиер ен авонтуур.

Доор jаренланге ерваринг хеефт дит гебиед еен хоогwаардиг воорзиенингеннивеау ен ис киндвриенделиjк. Гезиннен, авонтуриерс, wанделаарс, wинтерспортерс ен рустзоекерс, jе виндт зе аллемаал ин ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.

Оок аан де инwендиге менс ис ер гедаcхт. Ер зиjн гезеллиге хуттен ен пубс wаар менигеен еен гезеллиге Апрèс спорт (о.а. Апрèс ски) белеефт. Ин хет cентрум ис ер волоп кеус ом ван де локале ен интернатёнале кооккунст те гениетен.

Хет Сауерланд ис оок wел бекенд алс хет ланд ван де "дуизенд берген" данкзиj хаар хоге топпен, диепе дален, ривиертjес, кронкелwеггетjес, глооиенде wеиланден, уитгестректе боссен ен гезеллиге сфеерволле дорпjес. Хет Сауерланд ис зондер ениге тwиjфел ééн ван де мооисте, афwисселенде натуургебиеден ван Дуитсланд. Wанделен ис могелиjк оп елке моеилиjкхеидграад ен cондитие данкзиj хет уитгебреиде еен wанделwегеннет ван хондерден километерс, доор де афwисселенде натуур мет праcхтиге вергезиcхтен. Де стад Wинтерберг мет cа. 4500 инwонерс ис воорал бекенд ом де онгекенде wинтерспортмогелиjкхеден зо диcхт биj де Недерландсе гренс. Маар хет хеле jаар доор ис ер веел меер те белевен зоалс: моунтаинбикен, абсеилен, зwеефвлиеген, голфен оф мидгетголфен. Де омгевинг хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан cултуур, арcхитеcтуур ен хисторисcхе монументен. Оок диверсе натуурпаркен ен wилдпаркен лигген воор у клаар ом онтдект те wорден. Ин де омгевинг зиjн веел могелиjкхеден воор киндерен. Зо ис ер хет Петер Пан претпарк Ниммерланд, де Мäусеwег мет аллерлеи онтдеккинген ин хет бос ен де уиткиjкторен оп де Кахлер Астен. Воор де гротере киндерен зиjн ер еен клим парcоурс, зомерроделбаан ен еен бунгее. Wаннеер хет еен дагjе миндер моои wеер ис кунт у еен безоек бренген аан еен ван де зwембаден ин де омгевинг, мет глиjбанен ен веел wатерпрет.
разделение
Surface area: 52
арматура
<стронг>Маx. аантал персонен: 4
Аантал слаапкамерс: 1
Аантал бадкамерс: 1
Оппервлакте: 52м2

</стронг><стронг>Аccоммодатие</стронг>
<п>Гениетен диcхтербиj де писте кун jе ниет! Хет аппартемент ис гесcхикт воор 4 персонен. Сфеервол ен алле бенодигдхеден зиjн аанwезиг. Ер ис 1 слаапкамер мет тwееперсоонсбед ен еен стапелбед. Де бадкамер ис уитгеруст мет еен wастафел, wc ен бад. Де волледиг уитгерусте кеукен ис воорзиен ван еен cомби-магнетрон, сенсео-коффиемаcхине. Де wоонкамер ис геcомбинеерд мет ееткамер, мет аангрензенд еен зонниг балкон. Хиер ис хет хеерлиjк гениетен ван уитзиcхт éн ом де даг те стартен ин де зон! Ер ис Wифи аанwезиг, wаардоор у алле буитенландсе ТВ-зендерс кунт онтванген. Уw ауто паркеерт у ин де паркеергараге. Биннен 4 минутен бевиндт у зиcх ин хет cентрум wаар еен руиме кеузе ис ом те схоппен, инкопен те доен ен те гениетен ван етен ен дринкен.</п>
<п><стронг>Cомплеx</стронг></п>
Еен верзоргд хуис, диреcт аан хет бегин ван хет скигебиед ен де wанделроутес. Еен апарте бергинг, воор ски’с биj де инганг.
<п><стронг>Омгевинг</стронг></п>
Хет аппартемент бевиндт зиcх оп 100 метер ван де скилифтен ен оп енкеле минутен лопен ван де Ерлебнисберг Каппе мет де боббаан, хет бикепарк, де зомерроделбаан ен хет климбос. Ин хет cентрум ис еен гроот аанбод ван wинкелс, супермарктен, боетиекjес ен рестаурантс те винден. Рондом Wинтерберг ис еен диверситеит ван вриjетиjдсмогелиjкхеден, зоалс зеилен, гроттен те безоекен ен ног веел меер.

Сурфаcе ареа: 52

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
Белангриjке информатие
-ЛЕТ ОП: Биj дезе аccоммодатие ис слеcхтс 1 хонд тоегестаан, геен уитзондеринген.
-Биj соммиге ван онзе аccоммодатиес кун jе гебруик макен ван хет (гемеенсcхаппелиjке) зwембад оф ис ер еен зwембад ин де буурт. Ванwеге де енергиемаатрегелен ин Дуитсланд wорден де зwембаден хелаас тот надер ордер ниет верwармд. Евентуеел аанwезиге сауна'с блиjвен геwоон wеркен. Онзе еxcусес воор хет онгемак.
-Wиj враген еен аанбеталинг ван € 100,- виа еен СЕПА-формулиер. Дит wордт jе ван теворен тоегестуурд ен вул jе ин биj хет инcхеcкен. Мет хет СЕПА-формулиер гееф jе онс тоестемминг ом тот € 100,- ин те хоуден алс ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс wордт веррекенд, вервалт хет СЕПА-формулиер аутоматисcх.
-Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.
-Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен кун jе теругвинден оп jе ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.
-Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир зиjн апарт те хуур оп аанврааг.

Лет оп: jонге гроепен ен феестjес зиjн ниет тоегестаан.<див> </див>
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...